Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Żeby zostać tłumaczem w większości przedsiębiorstw wystarczy skończyć odpowiednie studia albo nabyć odpowiednie kompetencje w równoległy sposób.

Nieco szersze spektrum wymogów musi spełniać tłumacz przysięgły. Oczywiście wykształcenie wyższe również wchodzi w skład wymaganych kryteriów, lecz nie ono jedno. Żeby w ogóle zostać dopuszczonym do egzaminu, kandydat na tłumacza przysięgłego w Polsce musi posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE lub EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej, czy też innego państwa (na  tak zwanych zasadach wzajemności). Musi znać minimum dwa języki – polski i dowolny inny. Taka para językowa w oczywisty sposób będzie go obowiązywać na egzaminie. Kolejnym warunkiem jest pełna zdolność do czynności prawnych. Dotyczy ona osób pełnoletnich, takich, które nie zostały ubezwłasnowolnione, oraz wszelkich osób prawnych. Kandydat nie może być też karany. Ostatnim, lecz nie mniej istotnym wymogiem, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, sprawdzającego umiejętności tłumacza. Składa się on z części ustnej i pisemnej, a teksty przeważnie są związane z kwestiami prawnymi czy urzędowymi. Po zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek o wpisanie na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych i złożyć ślubowanie przed polskim Ministrem Sprawiedliwości. Koszta związane z procedurą wynoszą ok. 800 zł.

Author: Patrycja Rachwał

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *